Targetes Postals Antigues de Catalunya Nord i Fenolledès

Perpinyà per Temes

Perpignan par Thèmes

 
 

Perpinyà  -  Perpignan

Castellet Portes i Muralles  -  Castillet Portes et Remparts

Targetes postals acolorides - Edició "Dames de France"
Cartes postales colorisées - Édition "Dames de France"

Passejada i Jardins de Perpinyà
Promenade et Jardins de Perpignan

Comerç i Indústria a Perpinyà  -  Commerce et Industrie

Processó de la Sanch  -  Procession de la Sanch